Master 5000 là hạng muc thi đấu âm thanh xe hơi của EMMA đối với các thiết bị âm thanh được độ trên chiếc xe có giá trị không quá 5000 EURO, và hạng mục Best Of Sound là hạng mục chấm điểm xe nào có hệ thống âm thanh hay nhất không phân biệt đã tham gia bất kỳ hạng mục nào của EMMA. Sau đây là cấu hình của chiếc Honda Civic hoàn toàn mới được độ tại Minh Phú Auto và đoạt giải nhất ở 2 hang mục trên.

Sơ đồ hệ thống được độ trên xe Honda Civic